Wycena nieruchomości

Osobą sporządzającą wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego jest rzeczoznawca majątkowy Natalia Kawka posiadająca uprawnienia zawodowe nr 7345 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz uprawnienia do sporządzania wycen nieruchomości do celów kredytowych, potwierdzone wpisem na listę Związku Banków Polskich.

Zakres usług

Nieruchomości lokalowe
Wycena nieruchomości lokalowych:
 • Lokale mieszkalne
 • Lokale użytkowe
 • Lokale biurowe
Nieruchomości gruntowe zabudowane
Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych:
 • Budynków jedno i wielorodzinnych
 • Budynków biurowych
 • Budynków przemysłowych
 • Budynków handlowo-usługowych
Nieruchomości gruntowe niezabudowane
Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
 • Grunty pod budownictwo
 • Grunty rolne
 • Grunty leśne

Dokonujemy wycen nieruchomości dla potrzeb:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji
 • ustalenia podatku od spadku czy darowizny
 • zniesienia współwłasności
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • innych celów indywidualnych
Zakres wykonywanch wycen

Gwarantujemy fachowe i terminowe wykonanie prac na profesjonalnym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi i kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

Podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (jeżeli dotyczy)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny - umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 • kopia umowy przedwstępnej, jeśli nieruchomość jest sprzedawana
 • dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu – uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/ remontowych

 • numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
 • wypis z rejestru gruntów (dla działki, na której realizowana jest budowa)
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem wraz z załącznikami
 • podstawowa dokumentacja budowlana (rzut lokalu z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń, standard wykończenia)
 • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie (jeżeli budynek oddano już do użytkowania)
 • dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu – uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/ remontowych

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (jeśli została założona)
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
 • rzut lokalu
 • kopia umowy przedwstępnej, jeśli nieruchomość jest sprzedawana
 • dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu – uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/ remontowych

 • numer księgi wieczystej
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokumentacja projektowa (zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji)
 • pozwolenie na budowę
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowymi planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • kopia umowy przedwstępnej, jeśli nieruchomość jest sprzedawana

 • numer księgi wieczystej
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • dokumentacja projektowa
 • pozwolenie na budowę
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowymi planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • kosztorys
 • kopia umowy przedwstępnej, jeśli nieruchomość jest sprzedawana

 • numer księgi wieczystej
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowymi planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • kopia umowy przedwstępnej, jeśli nieruchomość jest sprzedawana

 • Potrzebne dokumenty ustalane indywidualnie z klientem

W szczególnych przypadkach inne dokumenty, np.: postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, notarialna ugoda o podziale spadku, umowa o zniesieniu wspólności majątkowej, umowa najmu.

Powyższe listy dokumentów zawierają podstawowe dokumenty w rzeczywistości komplet dokumentów związanych z nieruchomością ustalany jest zawsze indywidualnie po zapoznaniu się z celem wyceny i stanem prawnym.

W przypadku, jeśli Klient nie dysponuje którymś z wymienionych dokumentów, należy ten fakt zaznaczyć Rzeczoznawcy podczas ustaleń dotyczących wyceny. Rzeczoznawca ma możliwość pozyskania dokumentów w odpowiednich Urzędach.